CÂU HỎI ÔN TẬP

HỌC PHẦN: CHỦ NNGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

(Dành cho sinh viên nghành GDCT, GDCT – GDQP, hệ chính quy)

1. Tại sao nói sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội?

2. Anh (chị) hiểu như thế nào về luận điểm sau: “…sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”?

3. Trong các yếu tố tạo thành tồn tại xã hội yếu tố nào cơ bản nhất? Vì sao?

4. Anh (chị) hiểu như thế nào về luận đề sau của C.Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”?

5. Tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế – xã hội của chủ nghĩa Mác là gì?

6. Con người mà Phơbách đề cập trong triết học nhân bản của mình là con người trừu tượng? Vì sao?

7. Yếu tố khoa học nằm ở đâu trong lực lượng sản xuất ?

8. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất (QHSX) đối với lực lượng sản xuất (LLSX) để thể hiện ở chỗ nào?

9. Theo quy luật khách quan, muốn xoá bỏ tư hữu về tư liệu sản xuất  trước hết cần phải làm gì?

10. Cốt lõi của quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì?

11. Vì sao nói QHSX là tiêu chí khách quan để xem xét bản chất của một chế độ xã hội?

12. Tính phong phú và đa dạng trong sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội được thể hiện như thế nào?

13. Để bỏ qua một hay một số hình thái kinh tế – xã hội cần có những điều kiện nào?

14. Việc bỏ qua hình thái KT- XH TBCN ở nước ta là bỏ qua những yếu tố gì và cần tiếp thu, kế thừa yếu tố gì?

15. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân khác nhau như thế nào? Có mâu thuẫn đối kháng không?

16. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay là gì?

17. Đặc điểm của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay.

18. Cơ sở lý luận của quan điểm lấy dân làm gốc của Đảng ta.

19. Trong xã hội không có giai cấp thì đâu là động lực để xã hội phát triển?

20. Mối quan hệ giữa trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất là gì.

21. Vì sao cách mạng xã hội là “đầu tàu của lịch sử”?

22. Trình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện ở những điểm nào?

23. Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam là nhà nước nào? Ra đời từ mâu thuẫn nào?

24. Nhà nước mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng hiện nay là kiểu nhà nước gì?

25. Tại sao nói vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội?

26. Trong các yếu tố cấu thành tồn tại xã hội, yếu tố nào cơ bản nhất?

27. Cho biết sự khác nhau giữa ý thức thông thường và ý thức lý luận.

28. Hãy chỉ ra một số đặc điểm tâm lý xã hội phổ biến của người Việt Nam.

29. Tại sao ý thức có khả năng vượt trước so với tồn tại xã hội?

30. Giải thích luận điểm của C.Mac “Truyền thống của tất cả các thế hệ đã qua đè rất nặng lên đầu óc của những người đang sống”.

31. Quy luật tự nhiên và quy luật xã hội giống và khác nhau ở những điểm nào?

32. Sự khác nhau giữa lý luận về con người trong triết học Phơbách và triết học Mác.

34. Sự tác động của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất được thể hiện như thế nào?

35. Trong các mặt của quan hệ sản xuất, mặt quan hệ nào cơ bản nhất? Vì sao?

35. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội được thể hiện ở những luận điểm nào?

36. Vì sao ý thức xã hội lại thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội?

37. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay mang bản chất của giai cấp nào?

38. Trong xã hội Việt Nam hiện nay có sự phân chia giai cấp không?

39. Sự khác nhau và mối quan hệ giữa ý thức cá nhân và ý thức xã hội.

40. Ở nước ta hiện nay, có những thành phần kinh tế nào?

41. Vì sao nói người lao động là lực lượng sản xuất hàng đầu?

42. Cấu trúc của hình thái KT – XH bao gồm những yếu tố cơ bản nào?

43. Tại sao nói, trong thời đại hiện nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội?

44. Nhà nước Việt Nam hiện nay là kiểu nhà nước gì?

45. Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử?

46. Vai trò của lãnh tụ đối với phong trào của quần chúng nhân dân.

47. Phân tích luận điểm “Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”.

Advertisements